Hromosvody – revize

Hromosvod je zařízení, které slouží k ochraně jednotlivých objektů či komplexů budov před atmosférickou statickou elektřinou neboli bleskem. Hromosvod má tři základní části.

První částí je jímač. Může se jednat o tyčový jímač, jímací vedení nebo mřížový jímač. Protože se jedná o části hromosvodu vytvořené pouze za účelem ochrany před bleskem, říkáme jim strojené jímače. Druhým typem jsou náhodné jímače, kdy se jedná zejména o vhodné kovové části objektu, jako je například plechová krytina. Většina jímačů je realizována jako strojené. Většinou se jedná o kovovou tyč, umístěnou na vrcholu objektu.

Svod je propojením jímače a uzemnění hromosvodu. Svody opět dělíme na strojené, tedy určené jen k vedení elektrického náboje a na náhodné, které využívají již existujících konstrukčních prvků objektu. Počet svodů se řídí velikostí objektu a je přesně dán příslušnými normami.

Uzemnění hromosvodu bývá realizováno pomocí desek, tyčí nebo drátů uložených do země, ideálně do základového betonu. Svod bývá se zemničem spojen svorkami.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů se musí provádět pravidelně ve lhůtách daných v revizní zprávě, což je 2 až 5 let. U revize hromosvodů provádíme jak vizuální prohlídku, tak zkoušky spojů a úplnost sestavy. U každého zemniče proměříme zemní odpor. Revize hromosvodů provádíme včetně oprav.

Co může způsobit špatný hromosvod?

Pokud zasáhne blesk hromosvod, který není řádně ustrojen, tedy umístěn, propojen, uzemněn a dimenzován, nebo je jakkoli jinak poškozen, může dojít k přeskoku elektrického výboje na jiné vodivé části budovy, nebo dokonce k průrazu skrz nevodivý materiál. Může díky tomu dojít jak k úrazu osob elektrickým proudem, tak také k požáru. Při přeskoku výboje do elektrické sítě pak může dojít k jejímu přetížení a výpadku, nebo dokonce k poškození zařízení, která jsou do ní připojena. Škody způsobené bleskem mohou být nemalé, proto doporučujeme u hromosvodů pravidelně provádět důkladné revize s vyhotovením revizní zprávy.