Výstavba, revize a rekonstrukce trafostanic

Výstavba trafostanicTrafostanice je transformátor, tedy zařízení sloužící ke snižování či zvyšování elektrického napětí. Trafostanice bývá umístěna do budovy, samostatné trafostanice, nebo na sloup. Vždy je instalována tak, aby byla bezpečná pro okolí a nedošlo k úrazu elektrickým proudem a aby spolehlivě plnila svoji funkci v rozvodné elektrizační soustavě. Zajišťujeme kompletní dodávku zděných kioskových a sloupových  trafostanic. V rámci zakázky navrhneme nejvhodnější řešení, zajistíme projektovou přípravu i dokumentaci a vyřídíme veškeré formální náležitostí tak, abychom v co nejkratším termínu mohli začít s výstavbou trafostanice. Postaráme se o realizaci včetně dodávky a montáže technologie i kabelové přípojky vysokého napětí. Po dokončení prací provedeme revizi a uvedeme trafostanici do provozu. Nedílnou součástí našich služeb je kvalitní záruční a následně i pozáruční servis transformačních stanic.

Sloupové trafostanice

Trafostanice umístěné na sloupu jsou nejlevnější. Jsou vhodné pro zapojení na volné vedení mimo zástavbu. Jak již bylo uvedeno, je největší výhodou sloupových trafostanic jejich nízká pořizovací cena a rychlá výstavba. Naopak nevýhodou jsou omezené možnosti v osazení technologickými zařízeními, přímé vystavení trafostanice povětrnostním vlivům, bezpečnostní a ekologická rizika. Trafostanice sloupové vyžadují dobrý výběr umístění tak, aby stanice nerušila svým vzhledem okolí, ale také častější a tím i nákladnější servis.

Kioskové trafostanice

Kioskové trafostanice jsou vhodné zařazení do distribučních sítí, rozvodných závodů nebo pro napájení výrobních závodů, průmyslových zón a obytných lokalit. Výborně se hodí i pro vyvedení výkonu z různých zdrojů elektrické energie, jako jsou například fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, nebo malé vodní zdroje elektrické energie. Kioskové trafostanice jsou v současnosti technologicky nejmodernější typ trafostanic. Tato vyspělá zařízení jsou umístěna v plechovém nebo betonovém kiosku. Díky tomu mají vynikající provozní vlastnosti, ekonomické, bezpečnostní, ekologické i architektonické parametry. Rychlá výstavba trafostanice a nízké provozní náklady a minimální údržba, patří mezi jejich charakteristické  vlastnosti. Dalšími pak jsou snadná údržba, vysoká bezpečnost a ekologické provoz. Kiosková trafostanice se staví pomocí suché výstavby a lze ji tedy postavit i v zimním období. Tyto trafostanice jsou velmi bezpečné, protože veškerá technologie je uzavřena uvnitř. Nemůže tak dojít v případě havárie k ohrožení zdraví osob, ani zvířat v jejím okolí.

Zděné trafostanice

Tyto trafostanice jsou jedním ze základních druhů. Výhodou zděných trafostanic je možnost osazení libovolným množstvím technologie, variabilita a vysoká bezpečnost. Nevýhodou je déle trvající výstavba a omezené období pro realizaci s ohledem na roční období. Z konstrukčního hlediska je lze rozdělit na samostatně stojící a vestavěné, které se nacházejí v budovách nebo průmyslových komplexech. Samostatné zděné trafostanice tvoří samostatný objekt a slouží pouze účelu transformace elektřiny. Vestavěné trafostanice jsou součástí většího stavebního celku, jako například výrobní haly, administrativní budovy nebo sportovní ho zařízení. Zděné trafostanice jsou zpravidla obsluhovány zevnitř a transformátory, VN a NN technologie jsou přístupny zvenčí přes bezpečné dveře. Vnitřní uspořádání zděné trafostanice je dáno typem, technologií a (zejména u vestavěných trafostanic) prostorovými dispozicemi objektu. Zděné trafostanice mohou být osazeny libovolným množstvím transformátorů. Standardně jsou osazovány transformátory do jednotlivého výkonu 1000 kVA, Lze použít olejové i suché transformátory.