Servis motorgenerátorů

ČEB Energie s.r.o. zajišťuje servis a údržbu motorgenerátorů. Dle jednotlivých typů motor generátorů provedeme:

  • Výměnu olejových náplní včetně olejovývh filtrů
  • Výměnu náplní chladícího systému motorgenerátoru
  • Výměnu vzduchových a vodních filtrů
  • Kontrolu motorů jako je těsnost
  • Odkalení a vyčištění palivových nádrží
  • Kontrolu a seřízení generátorů
  • Kontrolu a nastavení řídících systémů automatiky
  • Kontrolu a dotažení elektrických spojů, kabelů a ukostření
  • Kontrolu měření akumulátorů, tělesa předehřevu a tak dále.

Po dokončení servisu a údržby obdrží objednatel protokol o ročním ( půlročním ) servisu požárně bezpečnostního zařízení MTG, dle Vyhlášky 246/2001 a norem souvisejících např.ČSN 33 2000-5-56.

1.Dle Vyhlášky 246/2001 a norem souvisejících např.ČSN 33 2000-5-56,ČSN 33 1500, atd.patří záložní zdroje (motorgenerátory ), jako druh požárně bezpečnostního zařízení. Na tomto zařízení se musí provádět dle $ 7,odstavce(3) – provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení, které se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkouškou, kontrole, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených výše uvedenou vyhláškou a pravidelných revizí dle ČSN 33 1500 atd.

2.Dále dle $ 7,odstavce(4) – kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným – právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací  jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce nebo jiná dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.